Kontrollutvalg

Kontrollutvalg har følgende oppgaver:

  1. Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedta.
  2. Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  3. Forelegges alle forslag om vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I såfall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Les mer på Norges idrettsforbund sine sider her.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.